เงื่อนไขในการเข้าใช้เว็บไซต์
 
 

การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ท่านตกลงยอมผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศใดๆ ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้

บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูล “อย่างที่เป็น” เป็นสำคัญโดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึง และไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น บริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึง และไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใดๆ แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

เนื้อหา และสาระต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ท่านไม่อาจกระทำการใดๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด