ข้อมูลองค์กร
 
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยการนำเสนอระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  1. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ด้วยคุณภาพ และจรรยาบรรณ
  2. พัฒนา และบริการซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และเสริมสร้างคุณค่าของการให้บริการกับลูกค้า
  3. พัฒนา และบริการซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน
  4. นำเสนอบริการกิจกรรมการลงทุนที่เสริมสร้างความรู้ คุณค่า และความมั่งคั่งให้กับลูกค้า
  5. เป็นผู้นำต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ
  6. การบริหารทรัพยากรของบริษัท ด้วยคำนึงถึงต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. เน้นการทำงานเป็นทีม ที่มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือแนวทาง และนโยบายของบริษัทเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน
  8. มีส่วนร่วมในการคืนผลกำไรสู่สังคมไทย

คติพจน์


บริการด้วยคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมบนความต้องการของลูกค้า
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด