ค่านิยมองค์กร

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดตัวตนของเรา กลับสู่หน้าหลัก

ค่านิยมที่เรายึดมั่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ efin ก้าวเดินไปข้างหน้า​ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร เราทุกคนมีความเชื่อและเป้าหมายเดียวกัน
efin ทำให้ทุกการลงทุน เหมาะ พอดีและเตรียมคุณให้พร้อมกับทุกการลงทุนE

Empathy

เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ส่งมอบบริการด้วยความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ

F

Focus

มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจรวมทั้งการแสวงหาวิธีการต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

I

Innovative

สร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าคิด กล้าลงมือทำและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนากับการทำงาน

N

Noble

มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ

S

Synergy

ร่วมใจสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย