พันธกิจและวิสัยทัศน์

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

พันธกิจเราคือผู้เตรียมความพร้อมอย่างใส่ใจที่จะสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้องในสังคมการเงิน
และการลงทุนและองค์กรต่างๆ ด้วยข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ความรู้ บริการที่เข้าใจ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
ไอคอนพันธกิจ
วิสัยทัศน์ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
ไอคอนวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สร้างสังคมการเงินและการลงทุนคุณภาพ ที่เอื้อเฟื้อ สนับสนุน และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ
ที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้อง